Voor ouders

Oudervereniging

Hierbij willen wij, de oudervereniging (OV), ons even voorstellen aan u. De OV heeft 7 leden en ieder jaar proberen we met elkaar alle activiteiten op school zo goed, leuk en gezellig mogelijk te organiseren voor alle kinderen. De OV bestaat uit:

  • Monique (voorzitster), moeder van Dyllian
  • Badia (penningmeester), moeder van Faraj en Manar
  • Bianca, moeder van Jayson en Mitchel
  • Monique, moeder van Izzie
  • Emine, moeder van Devan
  • Naomi, moeder van Luciana
  • Nora, moeder van Dounia en Safouan

Graag willen wij u uitleggen wat wij als ouders van de oudervereniging (OV) allemaal doen op school met de door u betaalde ouderbijdrage.

Om te beginnen helpen wij waar nodig. Als de schoolfotograaf er is, dan zorgen we dat de gemaakte planning goed verloopt. Dat alle kinderen rustig en op tijd bij de fotograaf komen en hij zich niet druk hoeft te maken. Ook voor het Sinterklaasfeest zijn wij druk met organiseren en helpen, om van 5 december een leuke dag te maken samen met Sinterklaas en zijn Pieten. Zo zorgen wij dat alle cadeautjes ingekocht worden en dat ze daarna ingepakt in de juiste cadeau-zak komen. Ook versieren we voor die tijd de school. Vaak gaat dit samen met andere ouders die het leuk vinden om ons te helpen. Na het Sinterklaasfeest krijgen we het Kerstfeest. Ook hiervoor wordt de school versierd met kerstbomen en andere versieringen. Vaak komen hier ook andere ouders ons mee helpen. Tijdens het Kerstdiner van de kinderen, zorgen wij van de OV dat het u ouders niets te kort komt. We schenken dan glühwein en warme chocolademelk aan u met iets lekkers. De dag na het Kerstdiner halen we, samen met andere ouders (zonder deze ouders kunnen we niks), alle kerstversiering weer weg en ruimen het weer op. Dan kan de school in het nieuwe jaar weer opgeruimd open. Verder organiseren wij het schoolreisje voor groep 1 t/m 7. We boeken de locaties en reserveren de bussen. We proberen er een onvergetelijke dag voor de kinderen van te maken. We organiseren ook de Vuurvogeldag of Podiumavond, het kamp en afscheid van groep 8, de sportdag en sponsorloop. Alles wat wij doen gaat in overleg met de school.

Medezeggenschapsraad

Via de MR hebben én personeel én ouders wettelijk voorgeschreven invloed op tal van aangelegenheden die de school aangaan. De MR is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. Dit betekent, dat er door de directie en het bestuur van de Stichting Wijzer aan de Amstel geen beleid gemaakt mag worden, zonder dat dit ter advisering of instemming is voorgelegd aan de MR.

U kunt als ouder bij de MR terecht met vragen en opmerkingen over beleidsmatige zaken. De MR praat niet over individuele zaken, zoals vragen over de leerprestaties van uw kind, of problemen met de leerkracht. Hiervoor kunt u bij de leerkracht of de directie terecht.

Samenstelling van de MR:

Ouders Personeel
Naijha Tarchoui Nelly Smilde
Geert-Jan van der Zon Femke van de Rotten
Bianca Vette Channa Licht

De MR doet regelmatig verslag van haar gespreksonderwerpen in onze nieuwsbrief ‘Vogelvlucht’. Ook kunt u op het mededelingenbord in de hal zien wat de School MR belangrijk vindt. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: mr@devuurvogel-uithoorn.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een school overstijgend orgaan, waarin zaken besproken worden, die niet alleen met de eigen school te maken hebben, maar ook met de andere scholen binnen onze stichting. In de GMR zit een vertegenwoordiging van de ouders en leerkrachten van alle scholen van onze stichting. Voor de Vuurvogel heeft Carine Vleerbos namens de ouders en Andrea Prins namens het personeel zitting in de GMR.

Ook hier gelden advies- en instemmingsbevoegdheden. Het bestuur van onze scholen, de Stichting Wijzer aan de Amstel moet voor belangrijke zaken de mening/instemming van de GMR vragen. De GMR (of MR) kan ook ongevraagd het bestuur advies geven. Op deze manier kunnen ouders en personeelsleden meedenken over het beleid van ons bestuur.

De LeerlingenDenkTank

Onze leerlingen hebben een stem op onze school. Sinds augustus 2015 heeft onze school een LeerlingenDenkTank. Elke maand komen zij, onder leiding van een leraar en directie, bij elkaar. Tijdens dit overleg komen er allerlei thema’s aan bod waar onze leerlingen over mee mogen denken zoals: tussenschoolse opvang, schoolactiviteiten en  ICT. Ook geven ze tips en advies, die we op school gebruiken om zaken te versterken of te veranderen.

Ouderkamer

De ouderkamer is een ontmoetingsplaats waar ouders elkaar kunnen treffen, waar contacten ontstaan tussen ouders en school, tussen ouders onderling en tussen ouders, school en externe partners in leren. De ouderkamer wordt ook gebruikt voor cursussen en voorlichtingen over opvoeding, onderwijs en welzijn, en voor informatie over de school.

Wij vinden het belangrijk dat school en ouders goed op elkaar aansluiten. Het contact tussen ouders en leerkrachten ontstaat als vanzelfsprekend in de ouderkamer en dat is goed voor onze kinderen. De kinderen doen beter hun best als hun ouders bij de school betrokken zijn en weten wat daar gebeurt. Ouders zijn daarom onmisbaar.

Dit schooljaar hebben we weer een aantal cursussen/bijeenkomsten gepland. In de vogelvlucht houden we u op de hoogte wat betreft data en thema.