Leermethodes

Werken met moderne middelen en technologie

Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat een goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt om leermethoden die modern, op maat en activerend zijn en die de leerling centraal stellen. De inzet van ICT is daarbij cruciaal.

Op de Vuurvogel beschikt elke groep over een digitaal schoolbord. Deze borden bieden een enorm scala aan mogelijkheden zoals educatieve aanvullende lesprogramma’s, ondersteunend filmmateriaal en digibord- software die bij onze lesmethodes passen (digitale didactiek).

Daarnaast ‘horen’ moderne devices bij de generatie van onze leerlingen. Kinderen zijn er mee opgegroeid en het inzetten van dergelijke middelen bevordert hun interesse en hun inzet om te leren. Op school besteden we ook aandacht aan: hoe ga je op internet aan het werk en hoe gedraag jij je op het internet. Dit doen we met behulp van bijvoorbeeld lessen van de ‘Bibliotheek op school’.

  • media3
  • media1
  • media2

Ook als team zien wij een verandering van werken. In onze dagelijks praktijk maken we steeds meer gebruik van digitale observatie- en meetinstrumenten. Zij helpen ons de ontwikkeling van elk kind te volgen en ook te plannen. In de toekomst zal het onderwijs zich nog meer richten op de persoon (vandaar dat ‘gepersonaliseerd onderwijs’ een nu veel gebruikte term is). Technologie en ICT maken gepersonaliseerd onderwijs steeds meer mogelijk. Dat maakt dat we werken op tablets in de groepen 1-4 en leerlingenlaptops in de bovenbouw.

Onze manieren van werken verandert en onze materialen veranderen met ons mee. In ons onderwijsteam zijn we al een aantal jaar bezig met werken in Office356. Een applicatie die ons in the Cloud laat werken. Het niet langer werken met vaste desktops en laptops via een server is een verandering die we de toekomst willen doorvoeren, zodat ook onze leerlingen in de cloud gaan werken.

Nationaal Keurmerk Media

Taal, woordenschat en Engels

De Vuurvogel is een taal- en woordenschatschool, dit betekent dat we taal en woordenschat als basis zien voor alles wat leerlingen leren. De leerlingen die onze school binnenkomen hebben een verschillende beginsituatie wat betreft de beheersing van de Nederlandse taal. Dit vraagt van ons als school dat wij heel specifiek aandacht besteden aan de taalontwikkeling van onze leerlingen. Belangrijk daarbij is dat we niet alleen aandacht hebben voor kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand (de zgn. VVE leerlingen), maar juist ook voor kinderen die een goede tot uitstekende woordenschat bezitten.

Op de Vuurvogel wordt in alle groepen gewerkt met de methodiek ‘Met Woorden in de Weer’. Deze methode geeft veel mogelijkheden om de woordenschat te vergroten en de (mondelinge) taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren.
In de groepen 1, 2 en 3 werken we sinds kort met het woordenschatprogramma Logo 3000. Met behulp van woordclusters, praatplaten en woordkaarten bieden wij in twee jaar tijd 3000 belangrijke woorden die kinderen moeten kennen als ze naar groep 3 gaan aan. Op die manier hebben zij een belangrijke basis waarop ze verder kunnen bouwen. In groep 3 worden er veel schooltaalwoorden aangeleerd. Deze woorden zijn nodig om goed te kunnen begrijpend lezen en begrijpend luisteren. De activiteiten van logo 3000 vinden plaats in de kring, in kleine instructiegroepjes, tijdens het werken op de I-pad maar ook gedurende de dag door de woorden heel vaak te gebruiken. Groep 3 werkt daarnaast met de taal- en leesmethode Lijn 3.

Vanaf groep 4 wordt gestart met de taalmethode ‘Staal’ voor taal, spelling en woordenschat en er wordt gewerkt met de begrijpend leesmethode ‘Nieuwsbegrip’. Deze methodes zijn zeer geschikt om te werken op verschillende niveaus. Ook beschikken ze over aanvullende software en een digitale boekversie voor gebruik op het digitale schoolbord.

Vreedzame school

‘Je goed voelen’ is de basis om goed te kunnen leren. Daarom werken wij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Je wordt niet sociaal-emotioneel vaardig geboren, dit zijn net als taal en rekenen vaardigheden die je moet leren.

Kinderen moeten zich welkom en veilig voelen op school, in de klas en op het plein. Onze leerlingen moeten voldoende zelfvertrouwen hebben en voor zichzelf op kunnen komen. Daarnaast is het ook belangrijk dat ze verschillen van elkaar accepteren, verdraagzaam zijn naar elkaar, elkaar respecteren en dat onze leerlingen zien dat het in de maatschappij ook zo werkt. Ze moeten kennis hebben van de sociale norm. Wij vinden het belangrijk om iedere leerling de handvatten mee te geven zodat zij zich op sociaal-emotioneel gebied kunnen redden.

Daarnaast willen we binnen de school dezelfde taal spreken, zodat leerlinge, leerkrachten en ouders elkaar begrijpen. Om dit te kunnen bewerkstelligen willen we onze samenwerking ook buiten de school versterken, met extern ondersteunend personeel, de buurt en gemeente Uithoorn. Met deze samenwerking kunnen kinderen sociaal- competent worden en zal dit leiden tot een veilige en goede sfeer op school waarin iedereen zichzelf kan zijn en optimaal kan presteren.

Om dit te bereiken, gebruiken we het programma ‘De Vreedzame School’.

Een ‘Vreedzame School’ is een school, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel en overigen) zich betrokken en verantwoordelijk voelt bij de school en op een respectvolle, positieve manier met elkaar omgaat. Een school waar leerlingen een stem hebben en waar kinderen medeverantwoordelijk zijn voor de sfeer in de klas en school.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

De wekelijkse lessen van de Vreedzame School zijn een belangrijk hulpmiddel, maar van even groot belang is het gedrag en de overtuiging van de leerkracht zelf.

De Vreedzame School wil:

  • leerlingen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan;
  • een schoolcultuur creëren waarin leerlingen een stem krijgen en de kans hebben om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen;
  • sociale vaardigheden van leerlingen voortdurend vergroten;
  • verantwoordelijkheid vergroten van leerlingen voor het klimaat in school en klas.
  • streven naar een optimaal groepsklimaat;
  • goede relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen.

Ook hebben wij positieve ervaringen met het programma ‘Rots en Water’. Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma waarin ‘doen’ en ‘ervaren’ centraal staat. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Beide programma’s zijn prima naast elkaar te gebruiken. Sterker nog: ze versterken elkaar en zullen samen de kinderen nog sterker en socialer in het leven doen staan.

Rots en Water is een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leer je jezelf beter kennen, waardoor je beter om kunt gaan met situaties en de mensen om je heen. Je bouwt aan de fundamenten zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.

Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en ontplooiing. Dit alles met als doel een stevig “huis” te bouwen waardoor je beter om kunt gaan met bijvoorbeeld conflicthantering, zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.

Rots-en-water Bij deze methode staat Rots voor spierspanning, je eigen mening en standpunt. Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf. Water staat voor ontspannen spieren, voor anticipatie en contact met de ander.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar: www.devreedzameschool.nl en www.rotsenwater.nl

Vorig schooljaar zijn we ook gestart met het observatie- en leerlingvolgsysteem voor de sociale ontwikkeling ‘ZIEN!’. Met behulp van observatie en invullijsten brengen we het gedrag en de houding van elk kind in beeld. Dit is natuurlijk leerkracht gebonden en is vooral bedoeld om beter in te kunnen spelen op de behoeften van uw kind.

Naast onze methode De Vreedzame School en Rots en Water hebben we schoolbreed afspraken gemaakt over onaanvaardbaar gedrag. Deze afspraken noemen wij het ‘Dit kan niet beleid’. In dit beleid staat omschreven welke stappen er worden genomen als een leerling onacceptabel gedrag vertoont. Voor meer informatie kunt u bij de directie terecht.