Leren Zichtbaar Maken op De Vuurvogel

Zoals u weet zijn we al enige tijd bezig met het leren zichtbaar te maken voor onze kinderen en voor u als ouder. Dit doen we bijvoorbeeld door in onze kleutergroepen de ouders/ verzorgers vooraf te informeren met welk thema de kinderen aan de slag gaan, aan welke doelen ze gaan werken en ook maken we inzichtelijk in de groep wat kinderen al weten/ kunnen, wat ze gaan leren en hoe leren verloopt. Voor deze laatste gebruiken we de ‘Learning Pit’, zie foto. We hebben hoge verwachtingen van elk kind en zijn van mening dat elk kind buitengewoon kan presteren. Dit is ook uit veelvuldig onderzoek gebleken. Onze aanpak in de groep is dan ook gebaseerd op het geven van een sterk inhoudelijke instructie en feedback geven en vragen aan onze leerlingen. We weten dat alle leerlingen moeten oefenen/ trainen. De hoeveelheid oefening en training hangt af van wat de leerling al herkent/ weet van het doel dat hij gaat leren. Dat maken we constant zichtbaar voor onze leerlingen en zo stemmen we ook onze aanpak (instructie en aantal inoefenmomenten) af.

De afgelopen periode zijn we uitvoerig bezig geweest met het geven en ontvangen van feedback. Belangrijk is dat je feedback geeft die zich richt op het leerproces en de aanpak. Het terugvragen van een instructie, het activeren van de voorkennis en dit koppelen aan eerder geleerde leerstof en het hardop voordoen van bijvoorbeeld een somaanpak, zijn zeer belangrijke leerkrachtvaardigen die het leerproces kunnen bevorderen van uw kind. We hebben ontdekt dat feedback tijdens het leren het belangrijkst is! Zo kunnen we namelijk het leerproces tussentijds positief beïnvloeden en ervoor zorgen dat uw kind succeservaringen opdoet en dus steeds meer gemotiveerd raakt voor het leren!

Wanneer u geïnteresseerd bent in meer informatie, verwijs ik u graag naar de website www.lerenzichtbaarmaken.nl