Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, kunt u samen met uw kind een afspraak maken met de directie van de school. Tijdens dit kennismakingsgesprek vertellen we over onze werkwijze, wat we belangrijk vinden en geven we u een rondleiding door de school. Wanneer u na het gesprek besluit uw kind te willen aanmelden op onze school, ontvangt u een aanmeldformulier en een formulier ‘opleidingsgegevens’.

Wanneer u deze ingevulde en ondertekende formulieren én een kopie van een officieel identiteitsbewijs van uw kind (met Burgerservicenummer) naar de school opstuurt of mailt, is uw kind bij ons aangemeld.

Door het ondertekenen van het aanmeldformulier onderschrijft en respecteert u de levensbeschouwelijke en de onderwijskundige doelstellingen van onze school. Ook conformeert u zich aan alle activiteiten die op de Vuurvogel plaatsvinden.

Circa tien weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de toekomstige leerkracht van uw kind contact met u op voor het inschrijvingsgesprek. In dat gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

  • eerste schooldag;
  • gegevens vanuit de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf (peuterestafette);
  • andere (noodzakelijke) gegevens;
  • vragen stellen.

Belangrijk is dat uw kind óók bij dit gesprek aanwezig is. Na het inschrijvingsgesprek bekijken we of onze school een goed lesaanbod heeft voor uw kind en de school ook voldoende kan inspelen op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van uw kind. Wanneer dit het geval is, wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving. Mochten wij samen met u tot de conclusie komen dat ons onderwijs niet het juiste is voor uw kind, dan gaan we op zoek naar een school, liefst in de buurt, die beter aansluit bij de behoeften van uw kind. Op de dag dat uw kind vier jaar wordt of kort daarna gaat uw kind bij ons naar school.

Wanneer uw kind later bij ons instroomt, geldt er een aanmeldings- en inschrijvingsprocedure van twee weken. In die twee weken hebben wij een gesprek met u en uw kind, met de huidige school en eventueel vindt er ook een leeronderzoek plaats op onze school door de intern begeleider. Wanneer wij samen, u en de school, besluiten dat wij de juiste school zijn voor uw kind en wij uw kind dus kunnen bieden wat het nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling, wordt de aanmelding omgezet naar een inschrijving. Wij geven de inschrijving door aan de ‘oude’ school van uw kind. Uw kind wordt dan daar uitgeschreven en de overdracht wordt per email of per post opgestuurd naar ons.

Tags: choose

    Aanmeldformulier 2018